Η σχετική ανακοίνωση
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

                                                           ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΝΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ    ΕΚΔΟΣΗ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΧΕΤ. 1)Η υπ’ αριθμ. 72561/08-07-2016 (ΑΔΑ:ΩΡΖ74653Ο7-02Β) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

2) Το αριθμ. πρωτ. 122438/08-11-2017  έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

3) Ν. 4497/13-11-2017 (ΦΕΚ171/Α΄) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

4) Οι διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 4512/17-01-2018 (ΦΕΚ 5/Α΄) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»

5) Οι διατάξεις της Υ.Α. αριθμ.  12679/01-02-2018 (ΦΕΚ 353/B΄/07-02-2018) «Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου»

6) Η αριθμ. πρωτ. Οικ. 978/15-03-2018 ανακοίνωση – ενημέρωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων για υπαίθριο εμπόριο και αδειούχους

        Στην αριθμ. πρωτ. οικ. 978/15-03-2018 ανακοίνωση ενημέρωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αναφέρεται στην άσκηση από τους Δήμους της αρμοδιότητας έκδοσης –θεώρησης ανανέωσης αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα κάτωθι:

        Α) Η καταληκτική ημερομηνία της 30-03-2018 αναφέρεται μόνο για τους αδειούχους στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου επαγγελματιών πωλητών και όχι παραγωγών πωλητών (ως διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄). Εφεξής οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου επαγγελματιών πωλητών ανανεώνονται για χρονικό διάστημα τριών (03) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

        Β) Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου στάσιμου ή πλανόδιου παραγωγών πωλητών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) αναφέρεται ότι «σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης αν ο παραγωγός υποβάλλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της ανανέωσης η άδεια επανέρχεται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας»

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγών πωλητών ανανεώνονται για χρονικό διάστημα έωςενός (01) έτους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 και της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄).

       Γ) Στην αναφορά σχετικού εγγράφου (αριθμ. πρωτ. 122438/08-11-2017) του  Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υπήρχε στοχοθεσία να έχουν αποκτήσει όλοι οι δικαιούχοι νέα έντυπα αδειών έως 30-03-2018.

Όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄) αναφέρεται ότι « η έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου επιτρέπονται μόνο μετά την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (ΟΠΣ-ΠΑ) η οποία ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω εγκύκλιας οδηγίας. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 αναφέρεται ότι « με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε εντύπου άδειας για την έκδοση, ανανέωση ….καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια» η οποία δεν έχει δημοσιευθεί έως σήμερα.

            Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή δικαιούται να κατέχει άδεια μίας μόνο μορφής υπαίθριου εμπορίου δηλαδή στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου

            Προς ενημέρωση σας αναμένονται στον Δήμο οι φυσικοί φάκελοι των αδειούχων από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

                                                                                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ

                                                                                       ΜΑΡΚΟΣ  Ι.  ΚΩΒΑΙΟΣ