Το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 135.000 ευρώ. Στόχος είναι  το λιμάνι της Παροικιάς να εξυπηρετεί, όσο το δυνατόν καλύτερα και με ασφάλεια τα σκάφη κατά την άφιξη τους και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν με την παρούσα εργολαβία έχουν ως κατωτέρω:

  •  Καθαίρεση της ανωδομής και ανακατασκευή σε όλο το μήκος του βόρειου τμήματος του κεντρικού προβλήτα
  •      Κατασκευή νέας ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα στην θέση πρόσδεσης 1 η οποία θα είναι ενιαία με την υπάρχουσα στις θέσεις πρόσδεσης 2,3.
  •  Κατασκευή νέου δαπέδου με ειδική αντιολισθητική επεξεργασία και επίπαση ειδικού        σκληρυντικού υλικού κατά την σκυροδέτηση.
  •   Κατασκευή υποδομής ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τη μελέτη και την επίβλεψη της     Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου.