Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν την οικονομικοτεχνική τους προσφοράμε υπογραφή και σφραγίδα, έως και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017, και ώρα 11:00π.μ. με φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο (e-mail), όπως επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, https://goo.gl/5mbKaY.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη) στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη μελέτη προσκομίζοντας και τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει κατόπιν αποφάσεως του Δημάρχου περί απευθείας αναθέσεως και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες θα μπορέσετε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Θήρας, https://goo.gl/5mbKaY.