Προσκαλούμε για αρχικό τεχνικό έλεγχο τις μοτοσικλέτες, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως έδρα η συγκοινωνιακή περιοχή του Δήμου ΘΗΡΑ, ανεξαρτήτως κυβισμού, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Α) Οι μοτοσικλέτες που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά σαν καινούργιες μέχρι την 14/05/2013. Ο τεχνικός έλεγχος των μοτοσικλετών που έχουν ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας μέχρι την 14/05/2013 , πρέπει να διενεργηθεί στο ΚΤΕΟ, στο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
3
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 0
15/05/2017 έως 14/06/2017
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 1
15/06/2017 έως 14/07/2017
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 2
15/07/2017 έως 14/08/2017
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 3
15/08/2017 έως 14/09/2017
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 4
15/09/2017 έως 14/10/2017
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 5
15/10/2017 έως 14/11/2017
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 6
15/11/2017 έως 14/12/2017
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 7
15/12/2017 έως 14/01/2018
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 8
15/01/2018 έως 14/02/2018
Οχήματα που ο αριθμός κυκλοφορίας τους λήγει σε 9
15/02/2018 έως 14/03/2018
Β) Από 15-05-2017 οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες που:
– Εισάγονται ως μεταχειρισμένες (ανάριθμες) και πρόκειται ταξινομηθούν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) πρίν την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας .
– Συμπληρώνουν τετραετία από την ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Ο τεχνικός έλεγχος των δικύκλων μοτοσυκλετών θα πραγματοποιείται στο χρονικό
4
διάστημα από τρείς (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης της τετραετίας.
– Θα μεταβιβασθούν με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη τον Δήμο ΘΗΡΑΣ, υποχρεούνται να προσκομίσουν ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου οχήματος με εξαίρεση την περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί τετραετία από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας.
Στο παραπάνω πρόγραμμα:
– Δεν συμπεριλαμβάνονται τα μοτοποδήλατα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας .
– Περιλαμβάνονται και οι μοτοσυκλέτες με δίδυμο εμπρόσθιο τροχό.
Οι εκπαιδευτικές μοτοσυκλέτες υπόκεινται σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο και πρέπει στο Δ.Τ.Ε. να αναγράφεται ρητά και η κατηγορία για την οποία είναι κατάλληλα, καθώς και ότι πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ του Π.Δ. 51/2012 (Α’101).
Δίκυκλες μοτοσυκλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας , στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο , υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν.
Οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες που έχουν αλλάξει πινακίδες θα προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας.
Οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες που δεν έχουν κληθεί με την παρούσα δεν υποχρεούνται προς το παρόν σε τεχνικό έλεγχο .
Όσες από τις παραπάνω προσκαλούμενες μοτοσυκλέτες έχουν ήδη ελεγχθεί από ΚΤΕΟ και τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου ( Δ.Τ.Ε.) με τα οποία έχουν εφοδιασθεί βρίσκονται σε ισχύ, οι κάτοχοί τους οφείλουν να το προσκομίσουν για έλεγχο σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης του Δ.Τ.Ε. και όχι σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα.
Ο τεχνικός έλεγχος των δίκυκλων μοτοσυκλετών είναι υποχρεωτικός και αποβλέπει στην οδική ασφάλεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Κάτοχος οχήματος ο οποίος δεν το προσκομίζει για τακτικό ή επαναληπτικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθορισμένης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.