Ο εκπρόσωπος κάθε πλοίου/σκάφους, πλην των αλιευτικών και των σκαφών αναψυχής με ΠΓΕ (Πρωτόκολο Γενικής Επιθεώρησης Πλοίου) έως 12 επιβάτες, που πρόκειται να καταπλεύσουν στους λιμένες, οφείλουν τουλάχιστον 48 ώρες πριν τον κατάπλου να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν το «Έντυπο Κοινοποίησης Στοιχείων» στον Διαχειριστή του γραφείου Ευκολιών. Η συμπλήρωση και υποβολή του «Εντύπου» είναι υποχρεωτική και γίνεται ανεξάρτητα από το εάν επιθυμούν να παραδώσουν απόβλητα ή όχι.

Τα πλοία/σκάφη που προσεγγίζουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας ΔΛΤΘ, καταβάλουν στο ΔΛΤΘ πάγιο ανταποδοτικό τέλος σύμφωνα με τον τύπο του πλοίου/σκάφους. Με την καταβολή του πάγιου τέλους, οι χρήστες σε επικοινωνία με τον Διαχειριστή των Ευκολιών, μπορούν με δικά τους μέσα να παραδώσουν δωρεάν συγκεκριμένα είδη αποβλήτων (πετρελαιοειδή, λιπαντικά, συσσωρευτές και βρώσιμα λίπη και έλαια). Η παράδοση των στερεών αποβλήτων καθώς και των υπολοίπων τύπων αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τιμοκατάλογο του αναδόχου, ή απευθείας διακανονισμό αναδόχου και χρήστη.

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ανάδοχο εταιρεία “HELLENIC WASTE MANAGEMENT” στο τηλ. 2286022371, fax: 2286022386, κιν. 6943190007 και email: santoriniport@hwm.gr